Wydawca treści Wydawca treści

Projekt Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych

Nadleśnictwo Stąporków, przystąpiło do realizacji projektu na obszarach Natura 2000. Działaniami ochronnymi zostały objęte zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz przeplatka aurinia. Łączna powierzchnia objęta projektem to 8,71 ha.

 

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk  przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Planowane efekty: Najistotniejszym rezultatem projektu będzie powierzchnia siedlisk, których stan ochrony zostanie poprawiony bądź wzmocniony, poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 206 997,57 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 725 947,92 zł

 

Więcej informacji o projekcie pod linkiem - link