Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Przyrody

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA NADLEŚNICTWA STĄPORKÓW

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach hodowli lasu" (2004), lasy Nadleśnictwa Stąporków w całości położone są na terenie:

 • krainy – Małopolskiej (VI),
 • dzielnicy – Gór Świętokrzyskich (VI.2),
 • mezoregionu – Puszczy Świętokrzyskiej (VI.2.a).

Formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Stąporków (grunty Lasów Państwowych):

 

REALIZACJA OCHRONY PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE STĄPORKÓW

Nadleśnictwo Stąporków prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z wskazaniami gospodarczymi Planu Urządzenia Lasu, uwzględniając Zasady i Kryteria Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów PEFC m.in. poprzez:

 • ochronę i zachowanie różnorodności biologicznej oraz bogactwa genetycznego zbiorowisk dziko żyjących roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz zachowanie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego poprzez wspieranie odnowień naturalnych,
 • pozostawianie martwego leżącego drewna, drzew dziuplastych oraz starych drzew do fizjologicznej starości
 • ochronę siedlisk wilgotnych i bagiennych oraz retencjonowanie wody udział,
 • poprzez zrównoważone gospodarowanie, w globalnym procesie asymilacji CO2.

 

CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

W 2007 roku w oparciu o: Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowaniu zmian w ekosystemach leśnych (znak: ZO –732 –2- 18/2006) oraz na podstawie Decyzji nr 61 w sprawie przeprowadzenia w roku 2006-2007 powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych chronionych oraz dzikiej fauny i flory, a także w sprawie uzupełnienia inwentaryzacji bociana czarnego, orlika krzykliwego, puchacza, żurawia i cietrzewia (znak: ZO-732-2-19/2006), na terenie Nadleśnictwa Stąporków przeprowadzono inwentaryzację siedlisk przyrodniczych chronionych.

W ramach prac terenowych wyodrębniono powierzchnię 909,46 ha siedlisk przyrodniczych chronionych, co stanowi 8% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

   

W toku prac terenowych związanych z powszechną inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych chronionych, wyodrębniono także jednostki o nieznacznym areale, tj. naturalne jeziora eutroficzne (kod 3150).

INFORMACJA O POWIERZCHNI LASÓW WYŁĄCZONYCH Z UŻYTKOWANIA

Lasy objęte formą ochrony przyrody

 • Istniejące rezerwaty: pow. 96,05 ha
 • Rezerwaty projektowane: pow. 69,88 ha

Lasy nie objęte formą ochrony przyrody

 • Drzewostany nasienne wyłączone: pow. 40,40 ha
 • Drzewostany zachowawcze: 4,48 ha
 • Lasy wyłączone z użytkowania przy sporządzaniu planu urządzenia lasu: 65,88 ha