Lasy o szczwgólnych walorach przyrodniczych - HCVF

Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

            HCVF 1.1.Obszary chronione

                                   1.1.a lasy w rezerwatach

                                   1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

            HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

            HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

            HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4.Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

            HCVF 4.1.  Lasy wodochronne

            HCVF 4.2.  Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności  - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc mieć podwójną lub nawet kilkakrotną desygnację jako HCVF w różnych kategoriach.

Zestawienie poszczególnych HCVF na terenie Nadleśnictwa Stąporków

 Lp.

Kategoria HCVF 

Powierzchnia całkowita w Nadleśnictwie [ha] 

Identyfikacja formy ochrony

 Krótki opis przedmiotu ochrony

 1.

HCVF 1.1a - lasy w rezerwatach

96,05

Rezerwaty przyrody objęte ochroną częściową

 3 rezerwaty: "Skałki Piekło pod Niekłaniem", "Górna Krasna", "Gagaty Sołtykowskie".

2.

HCVF 1.1b - lasy w parkach krajobrazowych

142,78

Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy

 Lasy zajmują ponad 90% powierzchni Parku i stanowią jego najważniejszy element przyrodniczy. Drzewostany
w dużej mierze zachowały stan zbliżony do naturalnego, siedliska uległy przekształceniu w nieznaczny sposób.

4.

HCVF 2 - kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

1233,77

Natura 2000

 Wyznaczone obszary w ramach sieci Natura 2000: „Dolina Czarnej", „Dolina Krasnej", oraz fragmenty „Uroczysko Pięty", „Lasy Suchedniowskie".

5.

HCVF 3.1 - obszary obejmujące występowanie skrajnie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów

212,01

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy siedliskowej

 Do tej kategorii włączono ekosystemy leśne: łęgi olszowe, olszowo-jesionowe
i jesionowe; sosnowe bory bagienne oraz ekosystemy nieleśne: torfowiska wysokie i przejściowe oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

6.

HCVF 3.2 - obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy (w Polsce występujące częściej)

800,53

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy siedliskowej

 Do tej kategorii włączono: śródlądowe bory chrobotkowe, kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy, jodłowy bór świętokrzyski, grądy, niżowe łąki użytkowane ekstensywnie.

7.

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

8049,83

Lasy wodochronne

Chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni oraz na obszarach wododziałów. Zlokalizowane są nad brzegami jezior, rzek i innych cieków oraz zbiorników wodnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady gospodarowania w HCVF na terenie Nadleśnictwa Stąporków

Nazwa obiektu

Zasada gospodarowania wg FSC 

 HCVF 1.1a - lasy w rezerwatach

 Dopuszczalne są tylko działania wynikające z planu ochrony przyrody,
a w przypadku jego braku wynikające z rocznych lub wieloletnich zadań ochronnych ustalonych przez RDOŚ z uwzględnieniem zasady "pierwszeństwa dla przyrody".

HCVF 1.1b - lasy w parkach krajobrazowych

Należy oczekiwać zasad zagospodarowania polegających na kompromisie potrzeb gospodarki i ochrony, wyrażających się modyfikacjami w szczegółowych sposobach prowadzenia tej gospodarki tj. przynajmniej
w pewnym stopniu odmiennych niż w pozostałych lasach. W przypadku istnienia planów ochrony dla form ochrony przyrody, należy oczekiwać przeniesienia ustaleń tych planów do planu urządzenia lasu.

HCVF 2 - kompleksy lesne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

 Zachowanie charakteru wielkiego kompleksu leśnego z uwzględnieniem kluczowych elementów w krajobrazie leśnym np. starodrzewi, lasów przy rzekach i jeziorach. Należy również uwzględnić zachowanie ekosystemów otwartych np. łąki, bagna itp.

HCVF 3.1 - obszary obejmujące występowanie skrajnie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów

 Lasy te powinny być wyłączone z użytkowania rębnego z ewentualnym dopuszczeniem ingerencji człowieka w przypadku zagrożenia funkcjonowania ekosystemu (np. wkraczanie świerka lub leszczyny i grabu w świetlistych dąbrowach). W przypadku torfowisk wskazane jest usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń oraz poprawa stosunków wodnych. Natomiast na łąkach trzęślicowych wymagane jest późne koszenie z usunięciem biomasy.

HCVF 3.2 - obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy (w Polsce występujące częściej)

 Generalnie w  lasach tych należy zachować siedlisko przyrodnicze we właściwym stanie ochrony" poprzez: a) osiągnięcie zgodności docelowego typu drzewostanu ze składem gatunkowym odpowiednim dla naturalnego zbiorowiska leśnego, b) niepomniejszanie udziału procentowego starodrzewi
i zachowanie ich ciągłości przestrzennej, c) niepomniejszanie średniego wieku i zasobności, d) zachowanie lub pilne i intensywne odtworzenie elementów ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemu (grube drzewa, martwe drzewa, wykroty, zróżnicowanie struktury przestrzennej itp.)

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

 Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu z uwzględnieniem modyfikacji zmierzających do wydłużenia okresu odnowienia, przebudowy składu gatunkowego itp. 

 

W toku prac terenowych związanych z powszechną inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych chronionych, wyodrębniono także jednostki o nieznacznym areale, tj. naturalne jeziora eutroficzne (kod 3150).

 Mapy lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Stąporków:

 hcvf 1.1a.pdf

 hcvf 1.1b.pdf

 hcvf 2.pdf

 hcvf 3.1.pdf

 hcvf 3.2.pdf

 hcvf 4.1.pdf

Ewentualne uwagi dotyczące lasów HCVF proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Stąporków.

Dodatkowych informacji w zakresie lasów HCVF udziela Agnieszka Staszałek  tel. 41 374 17 83 e-mail: agnieszka.staszalek@radom.lasy.gov.pl